Ogólne warunki sprzedaży

I. DEFINICJE

 1. Określenie „Warunki” oznacza niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.
 2. Określenie „towar” oznacza: wyroby hutnicze ze stali konstrukcyjnej oraz stali jakościowych, a także inne przedmioty będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.
 3. Określenie „Sprzedający” oznacza GAZSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze.
 4. Określenie „Kupujący” oznacza każdy podmiot, krajowy lub zagraniczny (osobę prawną, fizyczną lub podmiot prawa nieposiadający osobowości prawnej) dokonujący zakupu towarów u Sprzedającego.
 5. Określenie „Strona” oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Zastrzega się przy tym, że niniejsze Warunki obowiązują wyłącznie w relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a nie obwiązują w sytuacji, gdy Kupującym jest konsument.
 2. Warunki lub postanowienia umów między Stronami niezgodne z niniejszymi Warunkami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron odmiennie od niniejszych Warunków.
  W szczególności wyłączone jest akceptowanie lub stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków zakupów Kupującego lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze, w tym poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na takie warunki.

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawiciela handlowego przekraczającego zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.

IV. DOSTAWA

 1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli zostały zgłoszone na oficjalnych drukach spółki GAZSTAL lub na innym druku, jeżeli będzie on jednoznacznie wskazywał na wszystkie informacje niezbędne dla Sprzedającego.
 2. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego lub ofercie Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu przyjęcia oferty lub złożenia ważnego zamówienia i podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego służących realizacji zobowiązania umownego podjętego przez Sprzedającego wobec Kupującego. Wszelkie zmiany zgłoszone lub wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminów. Towary uznaje się za dostarczone terminowo, jeśli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika albo, gdy zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem uzgodnionego terminu dostawy w zakładzie Sprzedającego.
 3. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej w szczegółowych postanowieniach, bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Sprzedającego uzgodnionej wpłaty zaliczki lub zadatku, a jeżeli nie uzgodniono przedpłaty, od dnia doręczenia Kupującemu potwierdzenia Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W przypadku, gdyby Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności w przypadku: odmowy przyjęcia dostarczonego towaru, gdy nie będą zapewnione warunki umożliwiające rozładunek towaru. Do chwili ustania przeszkody Sprzedający może wstrzymać lub ograniczyć dostawę, może też odstąpić od umowy, jeżeli przyczyna niedotrzymania terminu niezależna od niego trwa dłużej niż 7 dni. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu dostawy.
 6. Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez Kupującego zmian w przedmiocie umowy mających wpływ na czas produkcji, montażu lub uruchomienia towaru, niewykonania przez Kupującego jego obowiązków lub na skutek innych okoliczności leżących po stronie Kupującego.
 7. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 30 dni po terminie realizacji bez negatywnych konsekwencji z tego tytułu.
 9. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 10. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju lub terminu towaru dostarczanego częściowo należy do Sprzedającego.
 11. W przypadku obowiązywania między Stronami umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio do każdej takiej odrębnej umowy sprzedaży.
 12. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją jednej z dostaw lub, jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę, jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego.
 13. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu, Kupujący nie podał miejsca dostawy, Kupujący nie jest gotowy do odebrania towaru lub jeśli towar nie zostanie odebrany przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający według własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania towaru na ryzyko Kupującego, zmiany warunków dostawy na EXW Incoterms 2010, zafakturowania towaru warunkach EXW Incoterms 2010 i obciążenia Kupującego kosztami składowania, począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.
 14. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo odstąpienia od umowy i sprzedaży lub dowolnego rozdysponowania towarem. Sprzedający może obciążyć Kupującego za odstąpienie od umowy karą umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy liczonych od ostatniego wyznaczonego terminu odbioru.

V. WYSYŁKA, ODBIÓR

 1. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, transport odbywa się na zasadzie EXW według Incoterms 2010. Kupujący jest zobowiązany samodzielnie zorganizować i opłacić transport oraz załadunek oraz ponosi ryzyko transportu i załadunku w siedzibie Sprzedającego.
 2. Jeżeli klient chce odebrać lub odbiera towar samodzielnie, to odbiór następuje na zasadzie EXW według Incoterms 2010.
 3. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.

 VI. CENY

 1. Jeżeli Strony wyraźnie nie ustalą inaczej, podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami wyrażonymi w walucie PLN (sprzedaż krajowa) lub EUR (sprzedaż poza granice Polski) i są cenami netto (bez podatku VAT). W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT cena brutto ulegnie zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto.
 2. Jeżeli towar ma nie być dostarczony na zarejestrowany adres siedziby Kupującego, w szczególności, gdy ma być dostarczony na wskazany przez Kupującego adres klienta końcowego, Kupujący ponosi dodatkowe koszty usługi logistycznej (tytułem kosztów transportu, przygotowania wysyłki, dostosowania specyficznego adresu) według cen podanych przez Sprzedającego. Urządzenia, które są sprzedawane na eksport poza terytorium Polski, podlegają odbiorowi własnemu przez Kupującego.
 3. Cena nie zawiera rozładunku towarów.
 4. Jeżeli cena jest podana jako równowartość określonej kwoty wyrażonej w walucie obcej, a waluta ta zostaje po wysłaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zdewaluowana, cena dostawy wzrasta proporcjonalnie do dewaluacji.
 5. Cena po dokonaniu zamówienia oraz zawarciu umowy może ulec zmianie w przypadku rażącej zmiany ceny półproduktów przedmiotu sprzedaży lub usług towarzyszących np. spedycji, w przypadku siły wyższej lub kryzysów gospodarczych. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym na piśmie Kupującego.

VII. PŁATNOŚCI

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.
 3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
 5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.
 6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (co przedłuża termin wykonania umowy) lub uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym (ex nunc), jeżeli brak zapłaty należności trwa dłużej niż 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.  Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 powyżej Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dostaw Towarów, w sytuacji gdy zobowiązania Kupującego osiągnęły kwotę limitu w udzielonym Kupującemu limicie kupieckim przyznanym przez ubezpieczyciela Sprzedającego lub w przypadku gdy kredyt kupiecki przyznany Kupującemu został zmniejszony bądź anulowany przez ubezpieczyciela Sprzedającego.
 8. Sprzedający nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji wykonania obowiązków umownych w terminie późniejszym niż przewidzianym umową, jeżeli jest to spowodowane opóźnieniem Kupującego w płatnościach.
 9. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

 VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.
 2. W przypadku zgłoszenia Kupującemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do towaru będącego własnością Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego, przesłać Sprzedającemu treść roszczenia oraz podjąć wszelkie działania mające na celu ochronę praw Sprzedającego. W przypadku zaniedbania któregoś z wyżej wymienionych obowiązków Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego.
 3. Jeżeli Kupujący opóźnił się w zapłacie całości lub części należności za towar, zobowiązany jest, na żądanie Sprzedającego, natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.
 4. Żądanie zwrotu towaru lub odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od umowy sprzedaży, a stanowi jedynie zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego. Sprzedający może również odstąpić od umowy, jeżeli zażądał zwrotu towaru lub odebrał towar, a nie otrzymał od Kupującego zapłaty w terminie 14 dni od wezwania Kupującego do zapłaty. Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 5. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej przez Kupującego Sprzedającemu odpowiada Kupujący.
 2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 3. Za możliwość i prawidłowość zastosowania oraz skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych i produktach finalnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z pisemnych uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak wyżej wymienionej odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń lub instrukcji Sprzedającego.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wykonane przez Kupującego lub osoby trzecie instalacje i materiały użyte do jej wykonania.
 7. Sprzedający nie odpowiada za instalacje, materiały, maszyny lub inne części, z którymi towar zostanie połączony lub będzie współpracował. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym podłączeniem do instalacji elektrycznej lub jeżeli towar będzie nieprawidłowo dobrany do zasilanej instalacji. Sprzedający nie odpowiada za nieprawidłowe działanie towaru, jeżeli będzie on spowodowany nieprawidłowym działaniem instalacji, Kupującego lub osoby trzeciej, z którymi towar Sprzedającego zostanie połączony lub będzie współpracował.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za jakąkolwiek szkodę, utracone korzyści, utratę zysku, utratę możliwości użytkowania, utratę produkcji, utratę umów ani za jakiekolwiek inne szkody pośrednie lub wynikowe, jakie ponieść może lub poniósł Kupujący. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu realizacji określonego zamówienia jest ograniczona do wartości brutto danego zamówienia. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczący szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.

X. GWARANCJA, RĘKOJMIA, REKLAMACJE

 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawany towar na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania przedmiotu umowy Kupującemu i kończy z upływem 12 miesięcy.
 3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Kupujący niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego. Wady będą zgłaszane Sprzedającemu w formie zgłoszenia pisemnego przesłanego mailem na adres:  detal@gazstal.pl Do zgłoszenia zostanie dołączony opis wady. Na życzenie serwisu Sprzedającego zostaną dołączone zdjęcia lub film wideo obrazujące wadę.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 5. Jeżeli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza, że w czasie transportu powstały niedobory lub defekty, ma on obowiązek sporządzić raport w obecności przewoźnika i przesłać go niezwłocznie w ciągu 24 godzin do Sprzedającego wraz z innymi wymaganymi dokumentami.
 6. Reklamacje dotyczące jakościowych wad ukrytych, których stwierdzenie mimo dokładnego zbadania towaru po dostawie nie było możliwe, należy przedłożyć Sprzedającemu pisemnie (wraz z dokładnym opisem, ewentualnie zdjęciami i próbkami reklamowanego towaru), niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Reklamacja taka winna być rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia.
 7. Sprzedający oświadcza, że towar dostarczony Kupującemu spełnia normy jakościowe określone w aktualnej ofercie firmy GAZSTAL S.A.
 8. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika Kupującego bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
 9. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to wady towaru lub braki ilościowe należy zgłosić przy odbiorze towaru od przewoźnika.
 10. Sprzedający dokona naprawy gwarancyjnej (jeżeli towar jest objęty gwarancją) w czasie do tego odpowiednim przy uwzględnieniu czasu zorganizowania części zamiennych oraz dostępności i możliwości czasowych serwisantów. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku awarii lub niesprawności towaru, w okresie gwarancji i po zakończeniu okresu gwarancji, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez Sprzedającego umyślnie.
 11. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że towar nie jest uszkodzony albo wada lub uszkodzenie nie podlegają naprawie w ramach uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za wykonaną naprawę oraz pokrycia kosztów transportu przedmiotu podlegającego gwarancji do siedziby Sprzedającego oraz z tejże siedziby do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego lub pokrycia kosztów transportu w obie strony w przypadku, gdy naprawa z jakiegokolwiek powodu nie zostanie wykonana. Jeżeli nie było możliwości transportu towaru i naprawa winna zostać wykonana w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie, koszt dojazdu serwisu do urządzenia z siedziby Sprzedającego do miejsca, gdzie znajduje się towar pokryje Kupujący. Kupujący pokryje również koszt pracy serwisu, zużytych materiałów i wymienionych części według aktualnego cennika Sprzedającego.
 12. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty użytkowane oraz montowane w warunkach standardowych i na terytorium RP.
 13. Sprzedający na produkty montowane i użytkowane w warunkach niestandardowych może udzielić gwarancji dodatkowej za odpłatnością i na podstawie oddzielnie podpisanej umowy o gwarancji w warunkach niestandardowych.
 14. Gwarancja nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów niezwiązanych w sposób bezpośredni z montażem np.: koszty wstrzymania lub przestoju produkcji Kupującego lub jego kupującego, koszty wstrzymania ruchu ulicznego itd.
 15. Gwarancja nie obejmuje: (1) uszkodzeń mechanicznych powstałych z przyczyn leżących po stronie Kupującego, osób trzecich lub siły wyższej (2) materiałów, instalacji lub części Kupującego, (3) prac wykonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione przez Sprzedającego.
 16. Kupujący traci prawo do gwarancji w przypadku nieprzestrzegania warunków gwarancji, niewłaściwej eksploatacji towaru, samodzielnej naprawy lub powierzenia naprawy lub przeglądu serwisowego podmiotowi trzeciemu nieautoryzowanemu przez Sprzedającego.
 17. Rękojmia za wady jest wyłączona mocą niniejszych Warunków.
 18. Sprzedający udziela gwarancji, która obowiązuje tylko na terenie Polski. Wywiezienie towaru za granicę Polski skutkuje utratą gwarancji. Naprawy gwarancyjne nie będą wykonywane poza granicą Polski.
 19. Dokonywanie napraw lub ingerencji wszelkiego rodzaju w towar lub jego część przez podmiot nieautoryzowany skutkuje wyłączeniem gwarancji.
 20. Za podwykonawcę Sprzedającego nie uznaje się firmy przewozowej, przy pomocy, której Sprzedający dostarcza towar.

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

 1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez Kodeks Cywilny strony mogą rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.
 2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też potrącona przez Sprzedającego z otrzymaną zaliczką. Nie pozbawia to prawa Sprzedającego do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków i umów pomiędzy stronami jest wyłącznie prawo polskie. W kwestiach nieunormowanych postanowieniami niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG).
 2. Wszelkie zmiany umów zawartych pomiędzy stronami wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia niniejszych Warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.
 4. Miejscem wykonania umów pomiędzy Stronami jest Zielona Góra.
 5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszych Warunków oraz umów na nich opartych rozstrzygać będą właściwe rzeczowo sądy w Zielonej Górze, a w przypadku właściwości rzeczowej sądu okręgowego, Sąd Okręgowy w Poznaniu.
 6. Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

Wersja obowiązująca od 09.09.2021